Strategisch meerjarenplan Ham

Samen naar een dynamisch en daadkrachtig Ham in 2020! 

De uitdagingen waarvoor het gemeentebestuur en het OCMW de komende zes jaar staan, zijn groot. De financiële draagkracht wordt aangetast door de aanhoudende economische crisis, een zware pensioenfactuur en dalende inkomsten uit dividenden. De maatschappij vraagt anderzijds om een daadkrachtig lokaal bestuur. Het gemeentebestuur heeft de laatste jaren al diverse maatregelen genomen om het huishouden beheersbaar te maken. De afgelopen maanden werd een plan uitgewerkt dat de krijtlijnen uitzet voor de komende 6 jaar en dat ervoor moet zorgen dat de gemeente tegen 2020 financieel nog steeds gezond is. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december.

Financieel evenwicht

De Beleids-en Beheerscyclus (BBC) verplicht alle gemeenten om in de toekomst niet meer uit te geven dan ze binnenkrijgen, en dat voor een periode van zes jaar. Bij ongewijzigd beleid zou het verschil tussen uitgaven en ontvangsten ongeveer 800 000 euro bedragen. Een verschil dat tegen 2020 volledig moet worden weggewerkt. Een moeilijke oefening omdat onze inwoners terecht hoge verwachtingen hebben over kinderopvang, een uitgebreid vrijetijdsaanbod, een tijdig onderhoud van wegen, stoepen en fietspaden, verkeersveiligheid, proper water, een beleid op maat van jong en oud,…

Na maanden cijferen, wikken en wegen werd de doelstelling bereikt. Er werd hierbij getracht om de inspanningen evenwichtig en correct te verdelen. Als de prognoses uitkomen, is een overschot van 400 000 euro haalbaar na toepassing van maatregelen. De gemeenteraad van 19 december keurde het strategisch meerjarenplan voor de gemeente Ham goed. Wij zetten de voornaamste krijtlijnen even op een rij.

 • Personeel
  Er wordt 245 000 euro bespaard door medewerkers die op pensioen gaan niet automatisch te vervangen. Er volgen geen naakte ontslagen.
 • Werkingsmiddelen
  Het budget voor de dagelijkse werking wordt met 10% afgeroomd. Het gaat bijvoorbeeld om uitgaven voor onderhoud, programmatie, drukwerken, feestelijkheden,… Dit levert een besparing op van ongeveer 250 000 euro.
 • Subsidies
  Ook aan burgers en verenigingen wordt een bescheiden inspanning gevraagd. Zo werden de cultuur- en sportcheques en de vriendschapspremie afgeschaft. De tussenkomst voor de buzzy pass en de mantelzorgtoelage wordt verlaagd. De toelagen voor verenigingen en goede doelen worden verminderd of herverdeeld. Dit levert in totaal ongeveer 50 000 euro op.
 • Belastingen
  Er komt een herschikking van de bedrijfsbelastingen. De belasting op drijfkracht, opcentiemen op de milieuheffing, de belasting op niet meer in gebruik zijnde stortplaatsen, de belasting op kampeerterreinen en milieuvergunningen en de algemene dienstenbelasting voor bedrijven wordt afgeschaft tegen 2015. In de plaats daarvan wordt er in 2015 een oppervlaktebelasting en een belasting op reclamedrukwerk ingevoerd.

In 2014 worden de opcentiemen op de onroerende voorheffing verhoogd van 1250 naar 1350. Wanneer het meerjarenplan het toelaat kunnen zij vanaf 2017 terug gebracht worden tot het niveau van 2013. Er komt tegen 2015 ook een belasting op onbebouwde percelen en een directe inning van Limburg.net. De algemene dienstenbelasting van 85 euro voor de Hamse gezinnen wordt afgeschaft in 2015.

Meer dan besparen alleen

Naast deze ingrepen die de gemeente financieel gezond moeten maken, bevat het meerjarenplan ook acties die bijdragen tot welzijn en welvaart in onze gemeente. Het blijft de bedoeling om alle uitdagingen die op ons afkomen zo daadkrachtig mogelijk aan te pakken en de service naar onze bevolking te handhaven en te verbeteren. Een efficiënte en klantgerichte dienstverlening via verdere digitalisering en e-governement, een ordelijke, veilige en duurzame omgeving, het stimuleren van de sociale samenhang en een goede ondersteuning van het verenigingsleven blijven prioritaire doelstellingen voor het gemeentebestuur.

Het integraal strategisch meerjarenplan kan je hieronder raadplegen .